Szukaj
Close this search box.

Autorzy: ZYTA CZECHOWSKA • JOLANTA MAJKOWSKA

Edukacja zdalna przyczyniła się do tego, że na no
wo zaczęliśmy rozmawiać o zasadności oceniania.
Paradoksalnie uwypukliła ona irracjonalność tra
dycyjnego, stopniowego ocenia postępów i wie
dzy uczniów.